VLAAMSE DRUIVENKOERS

TECHNISCHE INFORMATIE


INHOUD

TECHNISCHE INFORMATIE


INLICHTINGEN 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Mobiel

Telefoon & fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@proximus.be

www.desportvriendenoverijse.be

KOERSDIRECTEUR

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Mobiel

Telefoon & fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@proximus.be

www.desportvriendenoverijse.be

ADJUNCT-KOERSDIRECTEUR

Bob Peuteman

Mobiel

+32 476 451 191

MEDISCHE DIENST

Twee ziekenwagens en een hulppost bij de aankomstlijn, met gekwalificeerd personeel.

Een sportdokter wordt in bijkomend voertuig voorzien.

Dr. Eddy Van Keerbergen, JB Dekeyzerstraat 49, 3090 Overijse

Mobiel

Telefoon & fax

+32 476 858 151

+32 2 687 62 15

DICHTSBIJGELEGEN HOSPITALEN: 

Universitair ziekenhuis St-Luc

Hippokrateslaan 10

1200 Brussel

Phone

+32 2 764 11 11

Universitair ziekenhuis Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

Phone

+32 16 33 22 11

 

PARKING

UCI COMMISSARISSEN

PARKING B - TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg  2

3090 Overijse

PERS

Parking C -  TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

TEAMS & SPORTDIRECTEURS

Begijnhofplein & Heurkstraat (Sporthal)

3090 Overijse

KLEEDKAMERS

 Kleedkamers zijn voorzien in de gemeentelijke Sporthal Heurkstraat te 3090 Overijse

VERZAMELING EN VERTREK

 • Tekenen van het controleblad. De renners dienen het controleblad te tekenen op het podium, Molendreef, 3090 Overijse (achter de aankomstlijn), tussen 11.30 en 12.15 uur op 23 augustus 2017.
 • Vanaf 12.15 uur wordt de karavaan gevormd overeenkomstig art 2.3.046 UCI.
 • Vanaf 12.25 uur naamafroeping van de renners en verzameling voor het vertrek.
 • Om 12.45 uur officiële start vanaf de vertreklijn – Stationsplein te Overijse.

BORDEN EN SPANDOEKEN

 • Het spandoek ‘START – DEPART’ is voorzien bij het vertrek in groep.
 • Boven de aankomstlijn wordt het spandoek « AANKOMST – ARRIVEE - FINISH » bevestigd.
 • Borden zijn geplaatst voor:

-        Km 0 = officieel vertrek

-        Km 50, km 3, km 2, km 1

-        500, 300, 200, 150, 100 en 50 meter voor de aankomstlijn.

 • De rode driehoek (vlag) wordt opgehangen op 1 km van de aankomstlijn.

AFLEIDING VOLGWAGENS

Tijdens de laatste ronde is een afleiding voor de pers- en materiaalwagens voorzien. Op 300 meter van de aankomst moeten de NIET TOEGELATEN wagens deze afleiding volgen.

Zij dienen het parcours links te verlaten.

NA DE WEDSTRIJD

Voor de opmaak van de uitslag kunnen de officiëlen na de wedstrijd in de permanentie terecht in het Gemeentelijk Cultureel Centrum ‘Den Blank ‘, Begijnhofplein 11, lokaal 1.

PERSZAAL

Gevestigd in het Gemeentelijk Cultureel Centrum ‘Den Blank‘, Begijnhofplein 11 te Overijse en dit vanaf 11.00 uur.

VOLGWAGENS

Al de volgwagens dienen in het bezit te zijn van een officieel volgbewijs. De koersdirectie  zal iedere persoon en/of voertuig uit de wedstrijd zetten die niet in het bezit is van het vereiste volgbewijs dat werd afgeleverd door de organisatie.INFORMATIONS TECHNIQUES

RENSEIGNEMENTS 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@proximus.be

www.desportvriendenoverijse.be

DIRECTEUR DE COURSE

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@proximus.be

www.desportvriendenoverijse.be

DIRECTEUR DE COURSE ADJOINT 

Bob Peuteman

Téléphone mobile

+32 476 451 191

SERVICE MEDICAL 

Deux ambulances et un poste d’urgence à la ligne d’arrivée, occupés par du personnel qualifié.

Un médecin de sport suivra la course en voiture prévue à cet effet.

Dr. Eddy Van Keerbergen, JB Dekeyzerstraat 49, 3090 Overijse

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

+32 476 858 151

+32 2 687 62 15

 

 

HÔPITAUX SITUÉS À PROXIMITÉ DU PARCOURS: 

Cliniques universitaires St-Luc

Av. Hippocrate 10

1200 Bruxelles

Téléphone

+32 2 764 11 11

Cliniques universitaires Gasthuisberg

Herestraat 49

3000 Leuven

Téléphone

+32 16 33 22 11

PARKING

DÉLÉGUÉS UCI

Parking B - TER NOOD

Centre d’études

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

PRESSE

Parking C -  TER NOOD

Centre d’études

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

EQUIPES & DIRECTEURS SPORTIFS

Begijnhofplein & Heurkstraat (Sporthal)

3090 Overijse

VESTIAIRES

Des vestiaires sont prévus au ‘Sporthal Communal’, Heurkstraat à Overijse.

RASSEMBLEMENT et DEPART

 • Signature de la feuille de controle. Les coureurs sont priés de signer la feuille de contrôle sur le podium, Molendreef à 3090 Overijse, le 23 août 2017 entre 11.30 heures et 12.15 heures.
 • A partir de 12.15 heures formation de la caravane conformément art 2.3.046 UCI.
 • A partir de 12.25 heures appel nominatif des coureurs et rassemblement pour le départ.
 • A 12.45 heures départ officiel à la ligne de départ – Stationsplein 3090 Overijse.

PANCARTES ET BANDEROLLES

 • La banderole ‘START – DEPART’ est prévue au départ en groupe.
 • Sur la ligne d’arrivée se trouve ‘AANKOMST – ARRIVEE - FINISH’
 • Des pancartes sont placées au:

-        Km 0 = départ officiel

-        Km 50, km 3, km 2, km 1

-        500, 300, 200, 150, 100 en 50 mètres de la ligne d’arrivée.

 • La flamme rouge est prevue à 1 km de l’arrivée.

DEVIATION DES VOITURES DE COURSE

Pendant le dernier tour, une déviation est prévue pour les voitures de presse et les voitures de matériel. A 300 mètres de l’arrivée les voitures NON AUTORISEES devront suivre cette déviation.

Elles devront quitter le parcours du côté gauche.

APRES LA COURSE

Pour la rédaction des résultats, les officiels peuvent se rendre à la permanence au Centre Culturel Communal ‘Den Blank’ – Begijnhofplein 11, local 1.

SALLE DE PRESSE

Située dans la salle polyvalente du Centre Culturel Communal ‘Den Blank’ - Begijnhofplein 11 à Overijse et ce à partir de 11.00 heures.

SUIVEURS

Tous les suiveurs devront être en possesion d’un laissez-passer officiel.  Le directeur de course exclura toute personne et/ou voiture, qui ne sera pas en possession du laissez-passer nécessaire délivré par l’organisation.

RACE REGULATIONS

INFORMATIONS 

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Phone & Fax

Mobile

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@proximus.be

www.desportvriendenoverijse.be

RACE DIRECTOR

Willy Van Roy, Speelberg 76, 3090 Overijse

Phone & Fax

Mobile

E-mail

Website

+32 477 854 880

+32 687 96 54

de.sportvrienden@proximus.be

www.desportvriendenoverijse.be

DEPUTY COURSE DIRECTOR

Bob Peuteman

Mobile

+32 476 451 191

MEDICAL ASSISTANCE

By two ambulances and a medical emergency post in the headquarters at arrivals, where qualified staff will be available.

A sports doctor will be following the race in a special car foreseen for these purposes.

Dr. Eddy Van Keerbergen, JB Dekeyzerstraat 49, 3090 Overijse

Téléphone mobile

Téléphone & Fax

+32 476 858 151

+32 2 687 62 15

 

 

HOSPITALS SITUATED NEARBY THE CIRCUIT:

University Hospital St-Luc

Av Hippocrate 10

1200 Brussels

Phone

+32 2 764 11 11

University Hospital Gasthuisberg Leuven

Herestraat 49

3000 Leuven

Phone

+32 16 33 22 11

PARKING

UCI OFFICIALS

Parking B - TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg  2

3090 Overijse

PRESS

Parking C -  TER NOOD

Studiecentrum

Loensdelleweg 2

3090 Overijse

TEAMS AND SPORTS DIRECTORS

Begijnhofplein & Heurkstraat (Sporthal)

3090 Overijse

CHANGING ROOMS

Changing rooms are available in the ‘Sporthal’ Heurkstraat in Overijse.

ASSEMBLY AND START

 • Signature of the starting sheet. The riders are requested to sign the starting sheet on the stage Molendreef in Overijse, on 23 August 2017 between 11.30 AM and 12.15 PM.
 • As from 12.15 PM: set up of the race convoy according to art 2.3.046 UCI.
 • As from 12.25 PM: roll call of the riders and assembly for departure.
 • At 12.45 PM: official departure at the starting line – Stationsplein in 3090 Overijse.

PANELS AND BANNERS

 • The banner ‘START – DEPART’ is foreseen at the race group start.
 • On the finish line a banner will be placed ‘AANKOMST – ARRIVEE - FINISH’
 • Panels will be placed at:

 

-        Km 0 = official departure

-        Km 50, km 3, km 2, km 1

-        500, 300, 200, 150, 100 en 50 Meters from the finish line.

 • The red triangle will be placed at 1 km of the finish.

DETOUR FOR RACE VEHICLES

In the final lap, a detour will be foreseen for all press and equipment vehicles. At 300m from the finish line, all NOT AUTHORISED vehicles will have to follow this detour.

They will have to leave the circuit at the left hand side.

AFTER THE RACE

As to draw up the race results, officials are requested to go to the arrival headquarters situated in the Cultural Center ‘Den Blank’ – Begijnhofplein 11, room 3 in Overijse.

PRESS ROOM

Is located in the polyvalent room in Cultural Center ‘Den Blank’ - Begijnhofplein 11 in Overijse as from 11.00 AM.

FOLLOWERS

All followers have to be in possession of an official accreditation badge. The race director will exclude each person and/or vehicle which is not in possession of the necessary accreditation delivered by the organisation.
 

SAMENSTELLING COLLEGE VAN KOERSCOMMISSARISSEN

COMPOSITION COLLEGE DES COMMISSAIRE

COMPOSITION OF THE COMMISSAIRES PANEL

 

VOORZITTER / PRÉSIDENT UCI

BRUIN Martin 

Scheveningseweg 99

2584 KD Den Haag

NETHERLANDS

Phone or Mobile

E-mail

+ 31 703 553 730

+ 31 628 657 959

m.bruin44@kpnplanet.nl

AANKOMSTRECHTER / JUGE D'ARRIVÉE

TERMONT Gabriel

Boerenkrijglaan 3

2450 Meerhout

Phone

E-mail

+32 495 374 576

gtermont@hotmail.com

COMM. 2

FOLLON Eric

Groot-Gelmenlaan 9

3800 Sint Truiden      

Phone

E-mail

+32 478 763 511

ericfollon@hotmail.com

COMM. 3

DEMUNTER Patrick      

Godefroid Kurthstraat 21-23

1140 Evere                

Phone

E-mail

+32 475 914 277

patrick.demunter@skynet.be

COMM. 4

STREULENS Pascal      

Hoogstraat 58

1861 Meise-Wolvertem

Phone

E-mail

+32 476 274 667

pascal.streulens@skynet.be

COM. MOTO 1

CALUS Sven

Smetledesteenweg 17/Bus 11

9230 Wetteren       

Phone

E-mail

+32 473 747 056

sven.calus@live.be

 

PILOOT / PILOTE MOTO KAWASAKI 1

GEEROMS Theo

Knoddelstraat 11

1760 Roosdaal

Phone

E-mail

+32 475 592 924

geeroms@skynet.be

COM. MOTO 2

KAESEMANS Sven

Winterkeer 4

1570 Galmaarden

Phone

E-mail

+32 472 543 906

 esven.kaesemans@telenet.be

PILOOT / PILOTE MOTO KAWASAKI 2

VAN IMPE Vincent

Watervoorstraat 53

9451 Kersken

Phone

E-mail

+32 477 449 023

vincentkbwb@telenet.be

MOTO INFO

LISSENS Eddy

Kalsbergstraat 42

3400 Landen  

Phone

E-mail

+32 475 308 234

 eddy.lissens@belgiancycling.be

SPEAKER RADIO TOUR

BOLLEN Marc

Attenhovenstraat 73

3400 Landen

Phone

E-mail

+32 496 51 85 40

marcbollen@hotmail.com

CHAUFFEUR TELECOMTEAM

HAVELANGE Michel

Allée de la Cerisaie. 24

5020 Flawinne   

Phone

E-mail

+32 0475 650 792

michelhavelange@skynet.be

TECHNISCH AFGEVAARDIGDE

VAN LINT André

Leyse Hoevestraat 30

2260 Tongerlo

Phone

E-mail

+32 478 360 945

andrevanlint@telenet.be

OPERATOR MYLAPS

VAN STEEN Freddy

Vrankrijkstraat 91

9200 Schoonaarde

Phone

E-mail

+32 475 675 688

freddyvansteen@telenet.be


Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2017 - TIMETABLE - ELITE - A4.pdf
Adobe Acrobat document 4.0 MB

Download
Klik hier voor een printvriendelijke versie
DK2017 - PARCOURS-KC-001 - A4.pdf
Adobe Acrobat document 9.9 MB


UITGENODIGDE PLOEGEN - EQUIPES INVITÉS - TEAMS INVITED

 

 

TEAM

COUNTRY

CLASS

 

 

 

 

1

Lotto - Soudal

B

WorldTeam

2

Team Lotto NL - Jumbo

NL

WorldTeam

3

Roompot - Nederlandse Loterij

NL

Pro continental

4

Sport Vlaanderen-Baloise

B

Pro continental

5

Veranda's Willems-Crelan

B

Pro continental

6

Wanty - Groupe Gobert

B

Pro continental

7

WB Veranclassic Aqua Protect

B

Pro continental

8

AGO - Aqua Service

B

Continental

9

An Post Chain Reaction

IRL

Continental

10

Beobank - Corendon

B

Continental

11

Cibel-Cebon

B

Continental

12

Joker Icopal

NO

Continental

13

Madison Genesis

GB

Continental

14

Metec-TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel

NL

Continental

15

Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team

B

Continental

16

T.Palm Pôle Continental Wallon

B

Continental

17

Tarteletto - Isorex

B

Continental

18

Team Wiggins

GB

ContinentalWebmaster: Karel Cumps

Anjelierenlaan 40

BE 1820 Steenokkerzeel.

info@desportvriendenoverijse.beHET WEER IN OVERIJSE