VLAAMSE DRUIVENKOERS

WEDSTRIJDREGLEMENT

RÈGLEMENT DE COURSE

RACE REGULATIONS


Artikel 1. – ORGANISATIE

De 59ste DRUIVENKOERS wordt georganiseerd door de vzw ‘Wielerclub De Sportvrienden Overijse’, Speelberg 76 te 3090 Overijse, onder de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI.

De DRUIVENKOERS wordt verreden op woensdag 28 augustus 2019.

Artikel 2. – TYPE WEDSTRIJD

De wedstrijd is voorbehouden aan atleten uit de categorie Heren Elite en Elite -23 jaar.

Ze is ingeschreven op de UCI- kalender Europe Tour. De wedstrijd is geklasseerd in klasse 1.1.

Overeenkomstig het UCI-reglement worden de volgende punten toegekend voor de Individuele UCI World Ranking (art 2.10.008) en voor het Continentaal UCI Europe Tour klassement (art 2.10.31) Heren Elites + Minder dan 23 jaar: eindrangschikking bij ééndagswedstrijden.

1 > 125

2 > 85

3 > 70

4 > 60

5 > 50

6 > 40

7 > 35

8 > 30

9 > 25

10 > 20

11 > 15

12 > 10

13 > 5

14 > 5

15 > 5

16 > 3

17 > 3

18 > 3

19 > 3

20 >3

21 > 3

22 > 3

23 > 3

25 > 3

 

 

Artikel 3. – DEELNAME

Volgens art 2.1.005 van het UCI-reglement is de wedstrijd toegankelijk voor volgende ploegen: UCI World Tour Teams (max 50%), Continentale Professionele UCI-ploegen, Continentale UCI ploegen en nationale ploegen.

Overeenkomstig artikel 2.2.003 van het UCI-reglement wordt het aantal renners per ploeg bepaald op 7 renners.

Artikel 4. – PERMANENTIE

De permanentie vȯȯr het vertrek bevindt zich in het Cultureel Centrum ‘Den Blank’ , Begijnhofplein 11 - 3090 Overijse op 28 augustus 2019 van 9.00 uur tot ± 13.00 uur.

Verantwoordelijke: Willy Van Roy, mobiel: + 32  477 854 880

De bevestiging van de startende renners en de uitreiking van de rugnummers aan de ploeg-verantwoordelijken vindt plaats in de permanentie van 9.00 uur tot 09.45 uur op woensdag 28 augustus 2019.

De vergadering van de sportdirecteurs - georganiseerd overeenkomstig art 1.2.087 van het UCI-reglement in aanwezigheid van de leden van het college van koerscommissarissen - vindt plaats in het Cultureel Centrum ‘Den Blank’, Begijnhofplein 11 – 3090 Overijse op woensdag 28 augustus vanaf 10.00 uur.

De vergadering van de chauffeurs, tijdmelder is onmiddellijk daarna.

Tijdmelder: Tom Van Laere, mobiel: +32 476 617 666

De permanentie na de aankomst bevindt zich in het Gemeentelijk Cultureel Centrum ‘Den Blank‘, lokaal 1, Begijnhofplein 11 - 3090 Overijse op 28 augustus 2019  van 10.00 uur tot ± 19.00 uur.

Verantwoordelijke: Willy Van Roy, mobiel: + 32  477 854 880

Artikel 5. – RADIO TOUR

Wedstrijdinformatie wordt uitgezonden via

  • ‘Radio Tour 1’ Freq. 164.63125 
  • Intern 1 Freq. 168.596875-1

Artikel 6. – NEUTRALE TECHNISCHE BIJSTAND

De neutrale technische bijstand wordt verzekerd door het ‘Libema Exploitatie team’, Shimano team. Deze dienst wordt verzekerd met 3 wagens.

Artikel 7. – BEVOORRADING

De bevoorradingszone is voorzien tijdens de lokale ronden en wordt aangeduid met de borden ‘BEGIN’ en ‘EINDE’ bevoorrading. De bevoorrading is toegelaten gedurende iedere lokale ronde, behalve de laatste. Zie plan.

Artikel 8. – TIJDSLIMIET

Elke renner die buiten de tijdslimiet van 8% achterstand op de tijd van de winnaar aankomt, zal niet meer geklasseerd worden. Deze limiet kan verhoogd worden in uitzonderlijke omstandigheden in overleg tussen het College van commissarissen en de organisator.

Artikel 9. – RANGSCHIKKING

De individuele rangschikking zal opgemaakt worden volgens de volgorde van overschrijden van de aankomstlijn bij het einde van de laatste lokale ronde. De rangschikking bepaalt de toekenning van prijzen en punten voor de verschillende UCI-klassementen.

Artikel 10. – PRIJZEN

De volgende prijzen worden toegekend op basis van de prijzenverdeling UCI -Heren Elite 1.1:

1

€ 5785

6

€ 435

11

€ 150

17

€ 150

2

€ 2895

7

€ 435

12

€ 150

17

€ 150

3

€ 1445

8

€ 290

13

€ 150

18

€ 150

4

€ 715

9

€ 290

15

€ 150

19

€ 150

5

€ 580

10

€ 150

15

€ 150

20

€ 150

Het totale bedrag aan prijzen voor deze wedstrijd is € 14.520.

Deze prijzen worden uitbetaald door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond aan wie de organisatie het volledige bedrag heeft gestort.

Artikel 11. – ANTI -DOPINGCONTROLE

Het anti-dopingreglement van de UCI is volledig van toepassing voor deze wedstrijd. Bovendien wordt de Belgische wetgeving toegepast.

De anti-dopingcontrole geschiedt onder het gezag van de commissarissen van de UCI in het Cultureel Centrum ‘Den Blank’, Begijnhofplein 11 te Overijse (artiestenloge).

Artikel 12. – PROTOCOL

De drie eerste renners van de wedstrijd dienen zich binnen de 10 minuten na de aankomst aan te bieden op het podium.

Artikel 13. – STRAFFEN

Het straffenbarema van de UCI is het enige dat van toepassing is.


Article 1. – ORGANISATION

La 59ème DRUIVENKOERS est organisée par l’asbl ‘Wielerclub De Sportvrienden Overijse’ Speelberg 76, 3090 Overijse, sous les règlements de l'Union Cycliste Internationale. Elle se dispute le 28 août 2019.

Article 2. – TYPE D’ÉPREUVE

L'épreuve est réservée aux athlètes des catégories Hommes Elite et Elite -23 ans.

Elle est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’épreuve est classée en classe 1.1. Conformément au règlement UCI, elle attribue les points suivants pour le classement mondial UCI individuel (art 2.10.008) et pour le classement Continental UCI Europe Tour (art 2.10.031) hommes élite et moins de 23 ans: classement final pour épreuves d’une journée.

1 > 125

2 > 85

3 > 70

4 > 60

5 > 50

6 > 40

7 > 35

8 > 30

9 > 25

10 > 20

11 > 15

12 > 10

13 > 5

14 > 5

15 > 5

16 > 3

17 > 3

18 > 3

19 > 3

20 >3

21 > 3

22 > 3

23 > 3

25 > 3

 

 

Article 3. – PARTICIPATION

Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes: UCI World Tour Teams (max 50%), Equipes Continentales Professionnelles UCI, Equipes Continentales UCI, Equipes Nationales.

Conformément à l'article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de 7 coureurs.

Article 4. – PERMANENCE

La permanence de départ se tient, le mercredi 28 août 2019 de 09.00 à ± 13.00 heures, Centre Culturelle ‘DEN BLANK‘ Begijnhofplein 11, 3090 Overijse.

Responsable: Willy Van Roy, mobiel: + 32  477 854 880

La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d'équipes se font à la permanence de 09.00 Hr à 09.45 heures le mercredi 28 août 2018.

La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des Membres du Collège des Commissaires de course, est fixée le mercredi 28 août 2019 à partir de 10.00 heures dans le Centre Culturel Communal ‘Den Blank‘, Begijnhofplein 11, local polyvalent.

La réunion des chauffeurs, ardoisier se tient immédiatement après.

Ardoisier: Tom Van Laere – Téléphone mobile :  +32 476 617 666

La permanence d’arrivée se tient, le mercredi 28 aout 2019 de 10.00 à ± 19.00 heures, dans le Centre Culturel Communal Den Blank, local 1, Begijnhofplein 11 à 3090 Overijse.

Responsable: Willy Van Roy, Tf - GSM: + 32  477 854 880

Article 5. – RADIO-TOUR

L’information de course est émise sur la fréquence

  • ‘Radio Tour’ 1 Freq. 164.63125
  • Intern 1 Freq. 168.596875-1

Article 6. – ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE

Le service d’assistance technique neutre est assuré par le ‘Libema Exploitatie team’, Shimano team. Ce service est assuré au moyen de 3 voitures.

Article 7. – MODALITÉS DE RAVITAILLEMENT

La zone de ravitaillement se situe pendant les tours locaux et est indiquée par des panneaux DEBUT et FIN de ravitaillement. (Cfr. Plan) Le ravitaillement est autorisé pendant chaque tour local sauf le dernier.

Article 8. – DÉLAI D’ARRIVÉE

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n'est plus retenu au classement. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être rallongé par le Collège des Commissaires après consultation avec l'organisateur

Article 9. – CLASSEMENT

Le classement individuel au temps sera établi selon l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée à la fin du dernier tour local. Le classement détermine l’attribution des prix et des points pour les différents classements de l’UCI.

Article 10. – PRIX

Les prix suivants sont attribués sur base de la répartition des prix pour l’épreuve Hommes Elite 1.1 UCI:

1

€ 5785

6

€ 435

11

€ 150

16

€ 150

2

€ 2895

7

€ 435

12

€ 150

17

€ 150

3

€ 1445

8

€ 290

13

€ 150

18

€ 150

4

€ 715

9

€ 290

14

€ 150

19

€ 150

5

€ 580

10

€ 150

15

€ 150

20

€ 150

Le montant total des prix distribués à l’occasion de l’épreuve est de € 14.520.

Ces prix seront payés par la Royal Ligue Vélocipédique Belge, à qui l’organisation a versé le montant total.

Article 11. – ANTIDOPAGE

Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la législation antidopage belge est d’application.

Le contrôle antidopage a lieu sous l’autorité des Officiels de l’UCI dans la Centre Culturel ‘Den Blank’ - Begijnhofplein 11 à Overijse (loge des artistes).

Article 12. – PROTOCOLE

Les trois premiers coureurs classés de l’épreuve doivent se présenter au podium dans les 10 minutes après leur arrivée.

Article 13. – PÉNALITÉS

Le barème des pénalités de l’UCI est le seul applicable.


Article 1. – ORGANISATION

The 59rd Druivenkoers is organised by the non-profit association ‘Wielerclub De Sportvrienden Overijse’ Speelberg 77, 3090 Overijse, under UCI Regulations. It will be held on 28 August 2019.

Article 2. – TYPE OF RACE

The race is reserved for men Elite riders ‘ME’ and Elite – 23. It is part of the UCI Europe Tour. It is classified as class 1.1. In conformity with UCI Regulations following points will be distributed for the ‘UCI Individual Ranking’ (art 2.10.008) and for the UCI Europe Tour ( art 2.10.31) ME and E-23, final results of events on continental calendars.

1 > 125

2 > 85

3 > 70

4 > 60

5 > 50

6 > 40

7 > 35

8 > 30

9 > 25

10 > 20

11 > 15

12 > 10

13 > 5

14 > 5

15 > 5

16 > 3

17 > 3

18 > 3

19 > 3

20 >3

21 > 3

22 > 3

23 > 3

25 > 3

 

 

Article 3. – PARTICIPATION

According to article 2.1.005 of UCI Regulations, the race is open to following teams: UCI Worldtour max 50%, UCI professional continental teams, UCI continental teams, National teams.

According to article 2.2.003 of UCI Regulations, the number of titular riders per team is set at 7

Article 4. – RACE HEADQUARTERS

The race headquarters at the start of the race will be installed on Wednesday 28 August 2019 from 9 AM to 1 PM, in the Cultural Center ‘Den Blank’, room 1, Begijnhofplein 11, 3090 Overijse.

Responsible Willy Van Roy, mobile: + 32  477 854 880

The venue and time for the confirmation of starters and the distribution of identification numbers to the team responsibles is set on Wednesday 25 August 2017, as from 09.15AM until 10AM.

The meeting of the sports directors, organized according to article 1.2.087 of UCI Regulations, in presence of the Members of the Commissaires Panel, is set for Wednesday 23 August 2017 as from 10AM in the Cultural Center ‘Den Blank’, room 1, Begijnhofplein 11, 3090 Overijse.

The meeting of drivers, regulator and time announcer will be held immediately after.

Ardoisier: Tom Van Laere, mobile: +32 577 717 777

The headquarters at arrivals will be established on Wednesday 28 August 2019 as from 10 AM until ± 7PM in the Cultural Center ‘Den Blank’, room 1, Begijnhofplein 11, 3090 Overijse.

ResponsibleWilly Van Roy, mobile: + 32  477 854 880

Article 5. – RADIO-TOUR

The Radio Tour information service is available at:

  • Radio Tour’ 1 Freq. Kan 1 - 164.63125
  • Intern 1 Freq. 168.596875-1

Article 6. – NEUTRALSUPPORT SERVICE

The neutral support service is provided by ‘Libema Exploitatie team’, Shimano team. This service is organized with 3 cars.

Article 7. – FEEDING POINTS

The feeding points are set up during the local rounds and are announced by banners ‘BEGINNING’ and ‘ENDING’ of feeding point. This point is available each local round, except during the last one.

Article 8. – FINISHING TIME LIMITS

Any rider finishing in a time exceeding that of the winner by more than 8% shall not be placed The time limit may in exceptional circumstances be increased by the Commissaires Panel in consultation with the organiser

Article 9. – RESULTS

The individual classification will be determined according to the order of crossing the finish line after the last local round. The classification shall determine the allocation of prizes and points for the various UCI classifications.

Article 10. – PRIZES

The following prizes will be awarded on the basis of price distribution for UCI Men Elite ME 1.1 races:

1

€ 5785

6

€ 435

11

€ 150

17

€ 150

2

€ 2895

7

€ 435

12

€ 150

17

€ 150

3

€ 1445

8

€ 290

13

€ 150

18

€ 150

4

€ 715

9

€ 290

15

€ 150

19

€ 150

5

€ 580

10

€ 150

15

€ 150

20

€ 150

The total amount of prizes distributed for this race is € 14.520. These prizes will be paid by the Royal Belgian Cycling Association, to whom the organizers have paid the total amount.

Article 11. – ANTI-DOPING

The UCI anti-doping regulations are fully applicable to this race. In addition, the Belgian anti-doping legislation is applicable.

The anti-doping test station, under supervision of the UCI officials, will be situated in the Cultural Center ‘Den Blank’ - Begijnhofplein 11 in Overijse (artists room).

Article 12. – AWARDS CEREMONY

The first three riders placed in the race will present themselves at the stage within 10 minutes after their arrival.

Article 13. – PENALTIES

The scale of penalties as defined in UCI regulations, is the only applicable.

Webmaster: Karel Cumps

Anjelierenlaan 40

BE 1820 Steenokkerzeel.

info@desportvriendenoverijse.beHET WEER IN OVERIJSE